Taxe si cotizatii

Nivelul taxelor si a cotizatiilor UNPIR
Situatia cotizatiilor fixe si a contributiilor variabile la nivelul filialei Satu Mare anul 2013
Situatia cotizatiilor fixe si a contributiilor variabile la nivelul filialei Satu Mare anul 2014